Buddanu Bawena Sith Neth Pahan Wee Song Sinhala Lyrics

Buddanu Bawena Sith Neth Pahan Wee Lyrics

Buddanu Bawena Sith Neth Pahan Wee Lyrics

buddhanubhavena sit net pahanvimet mal pipila mudita jalasenamva prabha lovtura rasmi malahela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalani...//tanha upadana parideva viyakiagnana andure dalvi pradipehandava ruvan dal mamgalyaya pritihela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalanibuddhanubhavena sit net pahanvi...bhṛmgavali rava pratirava namvabanda prasamsa jaya ketu kelidasatin gala kṣirapayasa dharahela derana jana jayatu jaya mamgalanihela derana jana jayatu jaya mamgalanibuddhanubhavena sit net pahanvi...teruvan saranayi!