Dew Lowada Maw Bimata (Parisara Geethaya) Song Sinhala Lyrics

Dew Lowada Maw Bimata (Parisara Geethaya) Lyrics

Dew Lowada Maw Bimata (Parisara Geethaya) Lyrics

dev lovada mavu bimata devani kota sitannamudev love nati asiri mavu bime dakinnamuparisaraya rakinnemu vadannemu vavannamume pilinayen sada mavu bimata bandennamuvala simba gala yana nadi diya niraturu yavana uyan mal uyan pala uyan visituru yasisilasin pana povana mada pavana pivituru yaparisaraya rakena turu sobadama sumituru yatanhava asava ayi da podi bandinnerate vana sampatata ayi porava nagannesoba dama kipunu da sat vaga ma nasinneparisaraya rakinne mulu rata ma rakinneme mihi mata vasana sata sitehi meta vade vagaha kolata pava ema met sisila dane vabava bhoga sampatin satata seta sade vaape husmen pava parisaraya nive va

Lyrics පරිසර ගීතය