Dumbara Manika (Slowed & Reverb) Song Sinhala Lyrics

Dumbara Manika (Slowed & Reverb) Lyrics

Dumbara Manika (Slowed & Reverb) Lyrics

ruva kalavaki balu as vasiyaki mal hinavaki handa vas ravayaki paya taba saki yana vita latavaki saragi meki surupi suramngana liyaki... tala ratavata sobaniye sundara banda nalava dala payo vata nitambada gindara vage holava kola latavata natapan asdeka mage pinava ala katavata vadapan dumbara maye manika... surupi rupa dehini me nari lalitya arabi desayedi ma nete gatimenya balapu e nura hina rase nisa vidya manapa vi peme hangum hite galavi amngara imngara dapanko nitara samkara hita mage mirika pembara mantara kiyapan me hitata sundara dumbara maye manika.. tala ratavata sobaniye sundara banda nalava dala payo vata nitambada gindara vage holava kola latavata natapan asdeka mage pinava ala katavata vadapan dumbara maye manika... ruva kalavaki balu as vasiyaki... tala ratavata sobaniye sundara banda nalava...

Dumbaramabika lyrics