Ma Thaniwi Unna Den Song Sinhala Lyrics

Ma Thaniwi Unna Den Lyrics

Ma Thaniwi Unna Den Lyrics

ruhire adi name obe namen adunado jive badi tale obe talen gayunado tuhine pini madde api golu vi unnado kṣitije mavu tanuve pada visiri musuvido visiru tan musuvedo musu vu tan yali edo... hitana hama vare ma mataken pelunaden patana hama hine boda vu tan penunaden dakina hama tanhi obe caya mavunaden rakina obe loke ma tanivu unnaden... rahase badi maya ru caya paya gi raven ale kiva...// dase bandu maya oba ma ha lamvila mage hada hṛde unu cayavak kala... mṛdu vu oya vadanin sittam vi mavune gettam vu ale haguman...// dase bandu maya oba ma ha lamvela mage hada hṛde unu cayavak kala... hitahitana hama vare ma mataken pelunaden...