Mal Sugande Dam Sugande (Cover) Song Sinhala Lyrics

Mal Sugande Dam Sugande (Cover) Lyrics

Mal Sugande Dam Sugande (Cover) Lyrics

mal sugande dam sugande sil sulam ral pavelasambudun sambhavaniyayi sadu sadu vandana mihintalavayi daham amavayi santa anubudu namayayikata katat me kiyanne sasane itihasayayi ratnamali sa radun me dev bambun puja labayime maha gal mul kiyanne e utum abhimanayayi mal suganderal nanga ho ga galanne jatiye jaya panayayisimhale vikuman kiyanne me polonnaru desayayi dagabayi maha meghayayi nilvan guvan gaba yavunegal kulin sittam vunado met sihil karuna gune mal sugandemaha rajun tun simhale mehemayi eda daskam kaleme utum dahamin tama le mas pava viskam kale dhiravirayi pujaniyayi na nimak guna gayanesiv maha devindun rakivi me ape budu sasane