Danna Wan Hun (Voice Kids) - Landu Settinayake

Danna Wan Hun (Voice Kids) mp3 songDanna Wan Hun (Voice Kids) lyrics and karaoke
Name
Danna Wan Hun (Voice Kids).mp3
Voice
Program
Categories

danna vamhum apa kannasami raja dhuraye//raja dhura raja dhura raja dhuraye//danna vamhum apa kannasami raja dhuraye//raki buddha dharma sile purve rajun lese//adharmiṣtha nica kriya yayi maki lake//yayi maki yayi maki yayi maki lakedanna vamhum apa kannasami raja dhuraye//dani simhalunge sastra agam mana lese//itin priti venna yamavu e tuma vete//e tuma e tuma e tuma vete//danna vamhum apa kannasami raja dhuraye//raja dhura raja dhura raja dhuraye//danna vamhum apa kannasami raja dhuraye//

Danna Wan Hun (Voice Kids) song other versions

Danna Wan Hun (Voice Kids) Music Video

Danna Wan Hun (Voice Kids) mp3 song download,Danna Wan Hun (Voice Kids) tiktok mp3 song,Danna Wan Hun (Voice Kids) lyrics,Danna Wan Hun (Voice Kids) karaoke track,Danna Wan Hun (Voice Kids) instrumentals songs, Danna Wan Hun (Voice Kids) chords, Guitar chords,