Sambudu Ruwa - Vidusha Rajaguru

Sambudu Ruwa mp3 songSambudu Ruwa lyrics and karaoke

pipuṇuva kadu malakaṭa næti asiriya himi piliruvakin galana taram pirænu detis lakuṇin sambudu ræva duṭuvot sundara veda ketaram sambudu ræva son̆duruda ketaram...// nonavatina sansāra gamane keles mandira tana tanā// atira bavayaṭa ælena sav sata pudannaṭa himi man tanā// samdu tilovaṭa raja vunā... pipuṇuve kadu malakaṭa næti asiriya... avin̆du timiraya irā dinakara lesin mediyata eliya deyi// sugat māhimi piduva deviyan babunaran mok suva patā// ran guvan dam pada asā... puda dena mē mal paravena vā sē jivtaye aniyata dakimi him piliræva ḷaga nævatī mohotak budu baṇa padayaka sita nivami// pipuṇuve kadu malakaṭa næti asiriya...

Sambudu Ruwa Music Video

Sambudu Ruwa mp3 song download,Sambudu Ruwa tiktok mp3 song,Sambudu Ruwa lyrics,Sambudu Ruwa karaoke track,Sambudu Ruwa instrumentals songs, Sambudu Ruwa chords, Guitar chords, සම්බුදු රුව, පුද දෙන මේ මල් පරවෙනවා සේ.. ජීවිතයේ අනියත දකිම්.., Pudadena memal, පුද දෙන මල් මේ පරවෙනවා සේ, පුද දෙන මල් මිටිමිටි, අපි පුද දෙන මල්